Voorwaarden

Schutting Helmond.nl, gevestigd en kantoorhoudende aan de Bakelsedijk 55, 5701 HB, Helmond

Algemeen

De activiteiten van de onderneming;
Wij verkopen aan particulieren en bedrijven hoogwaardige betonproducten, houtproducten en metaalproducten, zoals deze worden getoond en omschreven in haar verkoopbrochures en op het internet.
Voorts verwerkt en plaatsen wij erf- en andere afscheidingen op bestelling. Dit alles met betrekking tot de producten van het door haar aangeboden assortiment en alles in de ruimste zin van het woord.
Voormelde activiteiten worden door iedereen kenbaar gemaakt/zijn voor eenieder beschikbaar op en via de vestigingsplaats van ons in Helmond als via Internet.
Andere dan de hiervoor opgesomde activiteiten zijn ter keuze van Schutting Helmond

Voorwaarden

1. Geldende voorwaarden;
Deze voorwaarden gelden voor, en maken deel uit van elke overeenkomst tussen ons en een cliënt.
Zij zijn daarom steeds van toepassing voor beide partijen. Wij accepteren geen voorwaarden van cliënten tenzij schriftelijk afgesproken.
2. Offertes/facturering;
Uitgebrachte offertes zijn geldig tot 3 maanden na dagtekening tenzij anders is overeengekomen en Helmond schuttingen is aan de offerte geboden wanneer binnen 3 maanden acceptatie van de cliënt volgt (typefouten voorbehouden). Indien een 2e dan wel 3e offerte wordt uitgebracht, vervallen de eerder uitgebrachte offertes (behalve als een andere soort erfscheiding wordt geoffreerd).
In de offerte worden voorwaarden omschreven waaraan de werkplek moet voldoen, zoals bereikbaarheid, uitgevlakt terrein, mogen werken aan beide zijden van een afscheiding e.d. Op grond van het vorenstaande is de offerteprijs berekend. Niet voldoen aan voorwaarden is meerwerk (zie ook artikel 4).
Wanneer wij niet met ons werk kunnen beginnen omdat aan de voorwaarden niet is voldaan, berekent zij 10% kosten van de offerteprijs.
Een overeengekomen termijn voor de werkzaamheden is geen fatale termijn. Er kunnen zich feiten voordoen waaraan wij geen schuld hebben en een redelijke overschrijding van een termijn levert geen wanprestatie op. Wij mogen een opdracht in delen uitvoeren en per deel factureren en betaling afwachten alvorens verder te gaan met de werkzaamheden.
3. Beëindiging overeenkomst;
Wij mogen een opdracht onmiddellijk als beëindigd beschouwen:
– als op goede grond wordt gevreesd dat een cliënt niet zal gaan of kunnen betalen;
– als een cliënt niet voldoet aan het scheppen van werkbare voorwaarden zoals in de offerte zijn genoemd (zie ook artikel 2);
– als een cliënt gedurende de opdracht ernstig de uitvoering voor ons verhindert;
– wanneer cliënt deelfacturen onbetaald laat.
Wij mogen in genoemde gevallen haar werk opschorten en/of niet aanvangen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.
4. Garantie/retentie/klachten;
Wij verplichten ons om alles te doen aan een 100% correcte uitvoering van haar werkzaamheden en leveranties.
Wij geven:
– 10 jaar garantie op haar geleverde betonproducten;
– 10 jaar garantie op geïmpregneerd hout.

Voor een goede plaatsing dient de grond bouwrijp en vlak (waterpas) te zijn, vrij van obstakels, wortels, puin e.d.
Op kleurverschillen kan geen garantie worden gegeven. Kleuren van hout, metaal en beton zijn immers nooit 100% identiek te maken gelet op het karakter van de materialen. Bij twijfel aan een kleur (bijvoorbeeld n.a.v. een kleurkeuze via Internet), kan cliënt zekerheid verkrijgen op het bedrijf van ons.
Bij betonproducten kan altijd kalkbleeding optreden; hierop kunnen wij geen garantie geven (omdat dit niet te voorkomen is). Kromtrekken van en scheuren in het hout is inherent aan het product (valt buiten de garantie).
Het garantiebedrag beloopt nimmer méér dan wat door ons is geoffreerd of gefactureerd.
Retentie
Wij blijven eigenaar van de door haar geleverde en/of verwerkte goederen totdat de onderwerpelijke facturen zijn betaald. Wij behouden het recht reeds geplaatste schuttingen te verwijderen en terug te nemen als betalingsafspraken met particuliere klanten niet worden nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van klant.
Klachten
Klachten dienen schriftelijk kenbaar worden gemaakt en binnen 8 dagen na constatering en/of einde van de werkzaamheden aan ons worden gemeld. Na deze termijn worden geen klachten in behandeling genomen en heeft de cliënt geen rechten meer jegens ons. Een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
5. Betaling/kosten bij non-betaling;
Betaling door aannemers dient te gebeuren 80% bij aanvang en het restant binnen 14 dagen na factuurdatum cq oplevering.
Inzake particuliere en nieuwe cliënten alsmede hoveniers, stratenmakers e.d. geldt dat contant bij afhalen af fabriek en of aflevering voldaan dient te worden. Na het verstrijken van deze termijn is cliënt automatisch in verzuim en is hij een boeterente verschuldigd van 1% per maand of deel daarvan tot de voldoening.
Indien er een erfscheiding geplaatst wordt door ons dient 80% vóór aanvang van de werkzaamheden en 20% na gereedkomen van de werkzaamheden voldaan te worden.
Ingeval van faillissement, liquidatie van de onderneming of surcéance van betaling is de schuld aan ons onmiddellijk opeisbaar.
Bij noodzakelijk incasso mogen wij berekenen:
– 15% tot aan € 2.500,00 – 10% over het meerdere
– alle daadwerkelijke gemaakte kosten voor een gerechtelijke procedure
6. Aansprakelijkheid/overmacht;
Wij zijn voor de door haar veroorzaakte schade slechts aansprakelijk tot het bedrag van haar facturen, c.q. tot het bedrag wat door haar verzekeringsmaatschappij wordt uitgekeerd.
A. Op de met u afgesproken plaats(en) voeren wij de werkzaamheden van de offerte uit. Plaatsingslijnen en hoogte van de schutting dienen door de opdrachtgever te worden aangegeven.
Wanneer wij graafwerk moet verrichten doet zij die geheel voor risico van de opdrachtgever, behalve in het geval dat aan ons schriftelijk de exacte officiële locatie van leidingen/kabels e.d. wordt opgegeven. Wij mogen aan de hand van verstrekte gegeven haar werkschema aanpassen.
B. Wanneer schade ontstaat wegens het ontbreken van gegevens betreffende leidingen e.d., verklaart opdrachtgever zich aansprakelijk te achten voor eventuele schade en vrijwaart ons voor claims van derden. Uiteraard blijfven wij aansprakelijk voor schade welke door ondeskundigheid/schuld van ons ontstaat. Wij en opdrachtgever zullen eventuele geschillen voorleggen aan de rechtbank te Den Bosch.
C. Stormschade en schade als gevolg van verzakking van de bodem, zijn van garantie uitgesloten en bij annulering van de overeenkomst brengen wij 10% van het bedrag van de opdracht in rekening.
Verdere aansprakelijkheid
Levering van goederen vindt plaats voor rekening en risico van de afnemer;
a. de zaak gehaald door cliënt;
b. vanaf het moment dat de goederen door ons geladen zijn en af zaak worden vervoerd naar de werkplek en daar zijn gelost. Afnemers kunnen het vervoer zelf verzekeren (dit geldt niet voor als de schuttingbouwers de materialen meenemen ten behoeve van het plaatsen van een erfscheiding bij een klant);
Overmacht wordt geacht aanwezig te zijn in bijvoorbeeld de gevallen van:
– stakingen bij toeleveranciers;
– algemene vervoers- en weersproblemen;
– ziekte van personeel of directie van ons.
Overmacht moet –met opgave van redenen- door ons worden ingeroepen. Door de overmacht worden alle verplichtingen van ons opgeschort en er ontstaat wederzijds geen recht op schadevergoeding.
7. Geschillenregeling/toepasselijk Recht;
Elk geschil zal door beide partijen worden voorgelegd aan de rechtbank Den Bosch. Wij zijn niet verplicht en niet bereid geschillen te laten beslechten door een beroepsorganisatie of een arbitragecommissie. Op de overeenkomsten van ons is het Nederlands Recht van toepassing.
Aldus opgemaakt te Helmond op 21 februari 2013